ทูตไทยเข้าเยี่ยมกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน / Ambassador visited Thailand’s Horizontal Military Engineering Company (HMEC) under the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

ทูตไทยเข้าเยี่ยมกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน / Ambassador visited Thailand’s Horizontal Military Engineering Company (HMEC) under the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 710 view

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงไนโรบี พร้อมด้วยนายวิสิษฐ์​ บุญฤทธิพงศ์ ที่ปรึกษา ได้เข้าเยี่ยมกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in South Sudan – UNMISS) ที่กรุงจูบา สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เป็นครั้งแรก โดยมีพันโท ศิริชัย ชาคำรุณ ทำการแทนผู้บังคับกองร้อยฯ ผลัดที่ 3 ให้การต้อนรับ

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบสถานะปัจจุบันของภารกิจที่กองร้อยฯ ผลัดที่ 3 รับผิดชอบ เยี่ยมชมโรงอาหาร โรงพยาบาลสนาม ที่พัก และศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กองร้อยฯ ใช้สานสัมพันธ์กับกองร้อยของประเทศอื่น ๆ และกับชุมชนท้องถิ่นของเซาท์ซูดานได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมความสำเร็จที่ผ่านมาของกองร้อยฯ และความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ และได้มอบยาสามัญประจำบ้านจากประเทศไทยและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เน้นย้ำความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยฯ และหารือความเป็นไปได้ที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยในเซาท์ซูดาน เป็นต้น

-----

On 11 December 2022, H.E. Miss Sasirit Tangulrat, Ambassador, accompanied by Mr. Wisit Bunyaritthipong, Counsellor, visited the Thai HMEC under the UNMISS in Juba, the Republic of South Sudan, for the first time, and was welcomed by Lt. Col. Sirichai Chakamroon, officer in charge of the Contingent Commander, the third Thai HMEC under UNMISS.

The Ambassador was briefed about the updated mission currently undertaken by the  third Thai HMEC, visited the canteen, field hospital, accommodation, and the Agricultural Learning Centre, in which the Sufficiency Economy Philosophy (SEP) in being implemented and has proven to be an excellent way to connect the Thai HMEC with other countries missions in the UNMISS, as well as with the local community in South Sudan.

On this occasion, the Ambassador has praised the accomplishment of the Thai HMEC thus far and the strong determination to fulfil their duty. The Ambassador has also provided the Thai medicines and necessary medical supplies, reaffirmed the Embassy's readiness to support the Thai HMEC's mission, and discussed possibilities for a joint volunteer activity or a sport event among the Thai community in South Sudan in the near future.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง