วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,989 view

อัพเดทมาตรการโควิด-19 ของเคนยา
(โปรดคลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดูสรุปมาตรการของทุกประเทศในเขตอาณา)

มาตรการการเดินทางของเคนยาและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานะ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2565 สรุปได้ ดังนี้

1. การเดินทางระหว่างประเทศ
    - ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว (fully vaccinated) ไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR สำหรับการเดินทางเข้าเคนยาหรือเดินทางออกจากเคนยา โดยในการเดินทางออกจากเคนยา จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของประเทศปลายทางอย่างเคร่งครัด
    - ผู้เดินทางเข้าเคนยาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบจะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR ที่เป็น negative ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงเคนยา จะต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ Rapid Antigen (ATK) ที่ท่าอากาศยาน โดยเสียค่าใช้จ่าย 30 ดอลลาร์สหรัฐ หากมีผลเป็น positive จะต้องตรวจแบบ PCR เพิ่มเติมโดยเสียค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐ และแยกตัวเอง (self-isolation)
    - ก่อนเดินทางเข้าเคนยา ทุกคนจะต้องลงทะเบียนในระบบ Jitenge ทางเว็บไซต์ https://ears.health.go.ke/international_registration/ เพื่อรับ QR Code และอัพโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดยังไม่ครบ) ลงในเว็บไซต์ http://www.globalhaven.org/
รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง สามารถเรียกดูได้ทาง

2. ยกเลิกการบังคับใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะที่เป็นที่โล่งแจ้ง (open public spaces) แต่ยังคงแนะนำให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงที่ชุมชน และแนะนำให้ใส่หน้ากากเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในร่ม (indoor functions)

3. ยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ ผู้ติดเชื่อที่ไม่แสดงอาการไม่จำเป็นต้องแยกตัว (isolate) เพียงแต่จะต้องสังเกตอาการเป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นจึงจะสามารถกลับเข้าทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจโควิด-19 ซ้ำอีก

4. มาตรการอื่น ๆ เช่น ยกเลิกการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในที่สาธารณะ ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาได้เต็มจำนวนความจุของศาสนสถาน รวมตัวทำกิจกรรมในที่ร่มได้ อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วเข้าชมกีฬาในสนามกีฬาได้ ยานพาหนะสำหรับการเดินทางในประเทศสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มจำนวนโดยผู้โดยสารควรจะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา