เอกอัครราชทูตไทยยื่นพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา

เอกอัครราชทูตไทยยื่นพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2567

| 791 view

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวมรกต เจนมธุกร ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย William Samoei Ruto ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐเคนยา ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับฝ่ายเคนยาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในทุกด้านที่เป็นไปได้ ทั้งการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

On 6 March 2024, Her Excellency Ms. Morakot Janemathukorn presented the Credentials to His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand ot the Republic of Kenya. On this occasion, Ambassador Morakot reiterated the readiness of the Thai side to enhance the relationship between Thailand and Kenya in all possible areas such as trade and invetsment promotion, tourism and culture, and development cooperation.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ