อาเซียนร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์กับเคนยา ASEAN-Kenya Relations Go On amidst the Covid-19 Pandemic

อาเซียนร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์กับเคนยา ASEAN-Kenya Relations Go On amidst the Covid-19 Pandemic

25 ม.ค. 2564

139 view

อาเซียนร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์กับเคนยา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประจำการ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียนกรุงไนโรบี (ASEAN Nairobi Committee - ANC) ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-เคนยา รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการรับมือกับโรค COVID-19 ของแต่ละประเทศอีกด้วย

 

On 22 January 2021, Miss Sasirit Tangulrat, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Republic of Kenya, welcomed and hosted the dinner in honour of the ASEAN Ambassadors in Nairobi, comprising Malaysia, the Philippines, and Indonesia at the Thai Residence. In this regard, the 4 ASEAN Ambassadors discussed the ways forward to implement activities of the ASEAN Nairobi Committee – ANC in 2021 to further deepen ASEAN-Kenya relations and exchanged views on situation and the approaches carried out by 4 ASEAN countries with a view to addressing the COVID-19 pandemic.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ