ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ความสัมพันธ์ทั่วไป 
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2512 (ค.ศ. 1969) โดยทางการไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบีมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในขณะที่สถานเอกอัคร ราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจำกรุงปักกิ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศ ไทย 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
ในปี 2554 (ค.ศ. 2011) มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับคองโก มีมูลค่า 0.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ไทยส่งออก 0.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีรายงานการนำเข้าสินค้า สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม 

ความตกลงทวิภาคี – ยังไม่มีการทำความตกลงระหว่างกัน 

การเยือนที่สำคัญ 
ฝ่ายไทย 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2503 (ค.ศ. 1960) ประเทศไทยได้ส่งคณะผู้แทนไปร่วมในพิธีฉลองเอกราชที่กรุงกินชาซาในโอกาสที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้รับและฉลองเอกราช 

ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2511 (ค.ศ. 1968) เอกอัครราชทูต Marcel Lengema ผู้แทนส่วนตัวของประธานาธิบดี Mobutu แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี และได้เสนอให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสาส์น ขอเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยของประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศด้วย

ที่มา: กรมเอชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=82#4