ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคอโมโรส

ความสัมพันธ์ทั่วไป 
ไทยกับ คอโมโรสได้สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 (ค.ศ. 1986)  โดยฝ่ายไทยได้ มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีเขตอาณาครอบคลุมคอโมโรส ส่วน คอโมโรสยังไม่ได้มอบหมายให้ สถานเอกอัครราชทูตของตนแห่งใดมีเขตอาณาครอบคลุมไทย แต่มีสถานกงสุลใหญ่ ณ สิงคโปร์ เป็นจุดติดต่อกับรัฐบาลไทย 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
ในอดีต ผู้แทนฝ่ายคอโมโรสเคยเดินทางเยือนไทยหลายครั้ง เพื่อเจรจาซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การค้าระหว่างไทยกับคอโมโรสยังมีน้อย โดยไทยเป็นฝ่ายส่งออกสินค้าไปยังคอโมโรสเป็นส่วนใหญ่ และนำเข้าสินค้าจากคอโมโรสในอัตราที่น้อยมาก 

ในปี 2554 (ค.ศ. 2011) การค้าระหว่างไทยกับคอโมโรสมีมูลค่า 3.73ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 3.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีรายงานสินค้านำเข้า สินค้าส่งออกของไทคอโมโรส ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เครื่องนุ่งห่ม น้ำตาลทราย 

ความตกลงทวิภาคี - ยังไม่มีการจัดทำความตกลงระหว่างกัน 

การเยือนระดับสูง – ไม่ปรากฏข้อมูลการแลกเปลี่ยนการ เยือนระดับสูงระหว่างกัน

 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=56#4