ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรวันดา

ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-รวันดา 
ความสัมพันธ์ด้านการเมือง
 
ไทยกับรวันดาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2530 โดยฝ่ายไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบีดูแลรวันดา ในขณะที่ฝ่ายรวันดาได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตรวันดาประจำกรุงโตเกียว มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ความสัมพันธ์ของสองฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาระหว่างกัน 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
การค้าระหว่างไทยกับรวันดายังมีมูลค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการ ค้าของไทยกับประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกอื่น ๆ โดยในปี 2554 (ค.ศ. 2011) มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรวันดา มีมูลค่า 2.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกสินค้าไปรวันดาเป็นมูลค่า 2.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้า 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับรวันดา 2.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปรวันดาได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า รองเท้าและชิ้นส่วน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และสินค้านำเข้าจากรวันดา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ ผลิตภัณฑ์โลหะ และเศษโลหะ ส่วนด้านการลงทุนในปัจจุบัน มีนักลงทุนไทยทำเหมืองอัญมณีที่รวันดา 1 ราย 

การเยือนที่สำคัญ 
ฝ่ายไทย ยังไม่มี
 

ฝ่ายรวันดา 
- H.E.Mr. Bernard Makuza นรม. รวันดาเดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ย. 2553 เพื่อแสวงหาลู่ทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและรวันดา

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=80#4