ประกาศมาตรการการเดินทางเข้าไทยตามที่ได้พบการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “Omicron” / Updated measures to enter Thailand due to the spread of the new COVID-19 variant "OMICRON"

ประกาศมาตรการการเดินทางเข้าไทยตามที่ได้พบการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “Omicron” / Updated measures to enter Thailand due to the spread of the new COVID-19 variant "OMICRON"

1 ธ.ค. 2564

267 view
มาตรการการเดินทางเข้าไทยสำหรับผู้เดินทางจากประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ตามที่ได้พบการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “Omicron” / Updated measures to enter Thailand for all travelers from countries under the Royal Thai Embassy in Nairobi’s jurisdiction due to the spread of the new COVID-19 variant "OMICRON"
2021-11-29_Annoucement_Updated_Quarantine_Measure_Omicron_TH_001 2021-11-29_Annoucement_Updated_Quarantine_Measure_Omicron_EN_001  

เอกสารประกอบ

2021-11-29_Annoucement_Updated_Quarantine_Measure_Omicron_EN_001.jpg
2021-11-29_Annoucement_Updated_Quarantine_Measure_Omicron_TH_001.jpg