ร่วมใจภาครัฐ-เอกชน สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรไทยในเคนยา / Public-Private Partnership at Thailand Agro-technologies Centre in Kenya

ร่วมใจภาครัฐ-เอกชน สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรไทยในเคนยา / Public-Private Partnership at Thailand Agro-technologies Centre in Kenya

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 878 view

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยนายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ ได้จัดการหารือ 3 ฝ่าย ระหว่าง Kenya School of Agriculture ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นาย Shannon Lee Ferry) และสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนไทยในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนยา (โครงการภายใต้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ) รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดการอบรม training of the trainers การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรไทยที่ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรไทย เมือง Nyeri นอกจากนี้ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังได้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรไทย และได้หารือกับหน่วยงาน Agricultural Mechanization Services of Kenya สาขาเมือง Nyeri ด้วย 

 

On 25 January 2024, the Royal Thai Embassy led by Mr. Torsak Janpian, Chargés d'affaires a.i., held a trilateral discussion with the Kenya School of Agriculture (KSA), and representative of the Federation of Thai Industries (Mr. Shannon Lee Ferry) on a potential engagement by Thai private sector in the Project “Thailand-Kenya Sustainable Agro-technologies Development” supported by TICA and Royal Thai Embassy, including a training of trainers on Thai agricultural machinery technology at the Thailand Agro-technologies Centre in Nyeri.  On the same occasion, the Embassy and KSA organized a meeting for the representative of the Federation of Thai Industries to meet with the Agricultural Mechanization Services of Kenya, Nyeri Office.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ