การเดินทาางเข้าเคนยาต้องขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น

การเดินทาางเข้าเคนยาต้องขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น

8 ม.ค. 2564

121 view
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา หน่วยงาน State Department for Interior and Citizen Services ของกระทรวงมหาดไทยเคนยาได้กำหนดให้การตรวจลงตรา (ออกวีซ่า) เข้าเคนยาต้องทำผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ดังนั้น ชาวต่างชาติทุกคน รวมทั้งคนไทย ที่จะเดินทางเข้าประเทศเคนยาจะต้องยื่นใบสมัครขอรับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) และชำระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.evisa.go.ke เพื่อรับการตรวจลงตราให้แล้วเสร็จก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง