ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 เม.ย. 2564

31 view

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง_บริษัทดูแลอาคาร_001_1