มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเคนยา

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเคนยา

17 มี.ค. 2564

51 view

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ประธานาธิบดีเคนยาได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 14 สรุปได้ดังนี้


(1) ห้ามรวมตัวกันทางการเมืองทุกรูปแบบเป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะให้เจ้าหน้าที่การบริหารงานของรัฐบาลกลาง (National Government Administration Officers) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่น คอยกำกับดูและบังคับใช้มาตรการนี้
(2) จะต้องจัดพิธีศพภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการยืนยันการเสียชีวิต และถูกจำกัดให้เข้าร่วมเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิต และจะต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน
(3) งานแต่งงานจะต้องจำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน
(4) สำหรับพิธีกรรมทางศาสนาจำกัดผู้เข้าร่วมเหลือเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนความจุของสถานที่จัดพิธีกรรมนั้น
(5) กระทรวงสาธารณสุขยังคงมาตรการพรมแดนที่เข้มงวด เนื่องจากเคนยายังอยู่ในความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่
(6) รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องจัดหาอุปกรณ์และสายออกซิเจนให้แก่สถานที่รักษาพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีที่รุนแรง
(7) ยังคงมาตรการ curfew ไปอีก 60 วัน โดยยังคงช่วงเวลา curfew เดิมคือ 22.00 น. - 04.00 น. และให้ร้านอาหาร บาร์ และสถานที่ที่ให้บริการแก่สาธารณะต่าง ๆ ปิดให้บริการภายในเวลา 21.00 น. อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ของความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผู้ให้บริการที่จำเป็น โรงงาน และสถานที่ก่อสร้าง ได้รับการยกเว้นให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ในเวลากลางคืน
(8) รัฐบาลเคนยาได้จัดทำ Inter-Governmental Co-ordination Framework สำหรับการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวให้สำหรับรัฐบาลท้องถิ่น 47 แห่ง โดยมี Countries Inter- Governmental Committee ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมกันระหว่างผู้ว่ารัฐบาลท้องถิ่น คณะกรรมาธิการของแต่ละท้องถิ่น ฝ่ายความมั่นคง และหัวหน้าสาธารณสุขท้องถิ่น และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่น โดยจะจัดประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง