บริการหนังสือเดินทางสำหรับคนไทย

บริการหนังสือเดินทางสำหรับคนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2566

| 3,948 view

คนไทยในประเทศเขตอาณา (เคนยา เอธิโอเปีย แทนซาเนีย บุรุนดี ยูกันดา เซเชลส์ เซาท์ซูดาน รวันดา โซมาเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก คอโมโรส) ที่ประสงค์จะขอรับบริการเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง โปรดนัดหมายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ +254 733 145 145 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือ แอพพลิเคชั่นไลน์ ID : ThaiEmbassyNairobi

ค่าธรรมเนียมของหนังสือเดินทางแต่ละประเภท ปรากฏตามประกาศดังแนบ

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (Ordinary Passport)...อายุไม่เกิน 5 ปี หรือ 10 ปี


หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ


กรณีผู้ขอบรรลุนิติภาวะแล้ว

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า (หากมี)

หมายเหตุ

กรณีขอทำหนังสือเดินทางใหม่เนื่องจากสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากสำนักงานตำรวจในพื้นที่ที่หนังสือเดินทางหายด้วย


กรณีผู้ขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากบิดามารดาต้องลงนามยินยอมในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางของบุตรต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพ (แสกนลายนิ้วมือ) ของบุตรลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

เอกสารของบุตร

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)

เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นคนไทย

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า (หากมี)
 • หนังสือยินยอม (กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้)

เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นชาวต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย * (หากจดทะเบียนสมรส)
สำหรับชาวต่างชาติ: ต้องแปลหนังสือรับรองสถานะการสมรสที่ออกโดยทางการของประเทศคู่สมรสเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศนั้นก่อน ถึงจะนำมาใช้ยื่นได้ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)


หมายเหตุ

 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี หรือ 10 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ในหนังสือเดินทางได้
 • กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตร โปรดแนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว
 • ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เจ้าหน้าที่อาจขอเรียกดูเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)
...อายุไม่เกิน 1 ปี 
เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)
...อายุไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใช้เดินทางกลับประเทศไทยในกรณีเร่งด่วน


หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

 • ใบคำร้อง (ดังแนบ)
 • สำเนาหนังสือเดินทางและหน้าที่มีตราประทับวีซ่า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบแจ้งความในเขตท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหาย (กรณีสูญหาย)

2023-09-25_ประกาศ_ขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมกงสุล_001_2

เอกสารประกอบ

2021-03-16_ประกาศ_การออกหนังสือเดินทางและอัตราค่าธรรมเนียม