การรับรองสัญญาจ้างงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ / Legalization of Employment Contract

การรับรองสัญญาจ้างงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ / Legalization of Employment Contract

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,944 view

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่จะเดินทางมาทำงานในต่างประเทศ และป้องกันปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับค่าจ้างตามกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 48 (คนงานหางานด้วยตนเอง) ลูกจ้างต้องมีสัญญาจ้างงานที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตฯ และนำไปประกอบการลงทะเบียนที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15 วัน 

In order to protect Thai nationals who wish to work overseas and prevent the situation where Thai nationals are brought to work overseas without payment, according to the Thai Labour Act B.E. 2528 article 48 (Those seek employment overseas by themselves), the employee needs to have an employment contract legalized by the Royal Thai Embassy as part of the registration at the Department of Employment, the Ministry of Labour of Thailand at least 15 days before departure from Thailand.


แนวทางการรับรองสัญญาจ้างงาน
สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในเคนยา แทนซาเนีย เอธิโอเปีย เซเชลส์ ยูกันดา เซาท์ซูดาน รวันดา โซมาเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก บุรุนดี และคอโมโรส

Procedure to Legalize an Employment Contract
For Thai nationals going to work in Kenya, Tanzania, Ethiopia, Seychelles, Uganda, South Sudan, Rwanda, Somalia, DR Congo, Burundi and Comoros

1. นายจ้างหรือลูกจ้างส่งร่างสัญญาจ้างงาน (ตัวอย่างสัญญาจ้างงานดังแนบ) มายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี (e-mail address : [email protected]) ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจัดส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมรูปถ่ายสถานที่ทำงานหรือสถานที่ประกอบการและที่พักที่จัดให้ลูกจ้าง มาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ทำงานหรือสถาที่ประกอบการของนายจ้าง หากเห็นว่าจำเป็น

1. The Employer or the Employee sends the draft Employment Contract (example of the employment contract in the attachment) to the Royal Thai Embassy in Nairobi (E-mail address : [email protected]). The Employer is also requested to forward the business license together with the photos of the working place and the accommodation to be provided by the Employer for the Employee for the Embassy’s consideration. The Embassy shall reserve the right to visit the working place, if deemed necessary.

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจร่างสัญญาจ้างงาน โดยพิจารณาสาระสำคัญของสัญญาฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ทั้งในประเด็นอัตราค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการ (ค่าประกันสังคม ประกันสุขภาพ การจัดหาที่พัก อาหาร) เวลาทำงาน การทำงานล่วงเวลา วันหยุดประจำปี การยุติสัญญา ค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไป/กลับจากประเทศที่ไปทำงาน ฯลฯ 

2. In reviewing the draft employment contract, the Embassy will take into consideration the contents particularly; wage, welfare, holiday and leave, working time, overtime and holiday payment, termination of contract, air ticket fee from/to Thailand, etc. in compliance with the local Labour Law.

3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบสัญญาจ้างงานแล้ว จะแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล์ ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะขอให้นายจ้างแก้ไขสัญญาจ้างงาน หากนายจ้างไม่ยินยอมแก้ไจตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้ง และลูกจ้างยินยอมที่จะลงนามในสัญญาจ้างงานดังกล่าว ลูกจ้างจะต้องทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างเป็นทางการ ระบุว่าจะรับผิดชอบต่อการลงนามในสัญญาจ้างงานดังกล่าว พร้อมส่งสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแนบมาพร้อมหนังสือดังกล่าวด้วย (ตัวอย่างหนังสือยินยอมในเอกสารแนบ)

3. In case that the Employer refuses to amend the draft employment contract as informed by the Embassy and the Employee agrees to sign that contract, the Employee is obliged to write an official Consent Letter (see the draft Consent Letter in the attachment) to the Embassy notifying that he/she will take full responsibility for his/her signing and will not claim or request for any assistance from the Embassy demanding for more benefits/interests which are not stated in the signed contract.

4. หลังจากนายจ้างและลูกจ้างลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว โปรดให้นายจ้างนำสัญญาจ้างงานดังกล่าวไปรับรองความถูกต้องจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหอการค้า หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรองในแต่ละประเทศ จากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ รับรองก่อน จึงจะนำสัญญาจ้างงานที่ผ่านกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น ๆ แล้วมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเป็นลำดับสุดท้าย ทั้งนี้ เอกสารที่นำมายื่นเพื่อให้รับรองต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ ไม่สามารถส่งเป็นไฟล์แสกนมาทางอีเมล์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ 

4. Once the Employer and the Employee have both signed the employment contract, the Employer has to submit the signed original contract to the Notary Public or Chamber of Commerce or competent authority in his/her country, and then to the Ministry of Foreign Affairs of his/her country for legalization. After that the signed and authorised employment contract can be submitted further to the Embassy for legalizing the signature of the officer of the Ministry of Foreign Affairs. Please note that original employment contract is required. Scanned file sent to the Embassy by Email cannot be accepted. 

5. เจ้าหน้าที่กงสุลมีอำนาจในการปฏิเสธการรับรองสัญญาจ้างงาน หากพิจารณาแล้ว เห็นว่า สาระสำคัญในเอกสารดังกล่าวมีข้อความที่แสดงนัยการเอาเปรียบแรงงานไทย

5. The consular officer has the authority in rejecting legalization of employment contract if there is any indication of labour exploitation in the contents of that contract.

6. ลูกจ้างและนายจ้างควรลงนามกำกับในสัญญาจ้างงานทุกแผ่น (ส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายมักลงนามในหน้าสุดท้ายเท่านั้น) เพื่อป้องกันการแก้ไขตัวเลข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินเดือนและระยะเวลาจ้างงาน 

6. Both the Employee and the Employer are advised to sign or initial their names in each page of the employment contract in order to avoid any question that may occur especially concerning the correction of the figures, such as  the amount of salary or the period of employment.

เอกสารประกอบ

ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน-EmploymentContract
หนังสือยินยอม-ConsentLetter_1