แผนอพยพ

แผนอพยพ

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,371 view

สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงไนโรบี ได้จัดทำแผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย กรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม โดยแบ่งระดับการเตรียมความพร้อมเป็น 4 ระดับ ดังนี้

       ตาราง  

 • ช่องทางสำหรับคนไทยในการติดต่อกับ สอท. ณ กรุงไนโรบี 

         หมายเลข Hotline        +254 733 145 145
         Facebook               :    Royal Thai Embassy, Nairobi
                                            https://www.facebook.com/thaiembassynairobi
         เว็บไซต์                    :    http://www.thaiembassy.org/nairobi/
         
E-mail                    :    [email protected]
         
Line ID                     ThaiEmbassyNairobi

 

 • ช่องทางการติดต่อกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในเอธิโอเปีย ยูกันดา และเซเชลส์ โปรดคลิ๊กที่นี่

 

 • ขอความร่วมมือคนไทยทุกคนแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ไปยัง สอท.ฯ ทุกครั้งเมื่อเดินทางถึงประเทศในเขตอาณาของ สอท.ฯ (เคนยา แทนซาเนีย เอธิโอเปีย ยูกันดา เซเชลส์ รวันดา โซมาเลีย บุรุนดี สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เซาท์ซูดาน คอโมโรส)
  (1) ชื่อ-สกุลผู้เดินทางทุกคน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
  (2) ช่องทางการติดต่อระหว่างพำนักในเคนยา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้
  (3) ชื่อ-สกุลและช่องทางการติดต่อของบุคคลที่ติดต่อได้ที่ประเทศไทยในกรณีฉุกเฉิน
  (4) กำหนดการเดินทาง (หากมี)
  -> แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทย โปรดคลิ๊กที่นี่

 

 • แนะนำให้เตรียมสำรองอาหาร น้ำดื่ม และของใช้ฉุกเฉินในเบื้องต้นที่เพียงพอสำหรับการยังชีพอย่างน้อย 3 วันไว้อยู่เสมอ

 

 • เมื่อสถานการณ์อยู่ในระดับ 3 (สีส้ม) กล่าวคือ เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง
  • ผู้ที่สามารถเดินทางเองได้ ขอให้เดินทางออกในทันที และแจ้ง สอท.ฯ ทราบ
  • คนไทยประสงค์ที่จะให้ สอท.ฯ อำนวยความสะดวกในการอพยพ ขอให้ติดต่อ สอท.ฯ หรือคนไทยในพื้นที่เพื่อแจ้งความประสงค์จะอพยพ และเดินทางไปยังจุดรวมพล ณ ที่กำหนด (ในเคนยาคือที่ทำการ สอท.ฯ) เมื่อถึงเวลานัดหมาย

 

 • หากมีข้อติดขัดในการเดินทาง เช่น การเดินทางไปจุดรวมพล อายุของหนังสือเดินทาง สถานะการตรวจลงตรา ปัญหาสุขภาพ โปรดแจ้ง สอท.ฯ เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

 

เอกสารประกอบ

2022-02-24_Evacuation_Plan_Kenya
2022-02-28_Evacuation_Plan_Ethiopia