นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Joseph Kabila ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | His Excellency Mr. Cherdkiat Atthakor, Ambassador of Thailand, presented the Letter of Credentials to His Excellency Mr. Joseph Kabila, President of the Democratic Republic of the Congo.

นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Joseph Kabila ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | His Excellency Mr. Cherdkiat Atthakor, Ambassador of Thailand, presented the Letter of Credentials to His Excellency Mr. Joseph Kabila, President of the Democratic Republic of the Congo.

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 758 view

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Joseph Kabila ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ถิ่นพำนัก ณ กรุงไนโรบี จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-สป.คองโก ในโอกาสที่ในปี 2562 จะเป็นปีครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยประเด็นสำคัญของการหารือ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ตลอดจนการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

 

          On 9 May 2018, His Excellency Mr. Cherdkiat Atthakor, Ambassador of Thailand, presented the Letter of Credentials to His Excellency Mr. Joseph Kabila, President of the Democratic Republic of the Congo. This ceremony marks the official appointment of His Excellency Mr. Atthakor as the new Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Democratic Republic of the Congo, with residence in Nairobi. Following the presentation of credentials, the two sides discussed the ways to further enhance bilateral relations between the two countries, including in the areas of technical cooperation, trade and investment.

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ