ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง เรื่อง ขยายเวลาการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง เรื่อง ขยายเวลาการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

18 พ.ค. 2563

204 view