ไทยกระชับความสัมพันธ์กับเอกอัครราชทูตจีนและเอกอัครราชทูตคองโกประจำรวันดา/ Thailand strengthens ties with Chinese and Congolese Ambassadors to Rwanda

ไทยกระชับความสัมพันธ์กับเอกอัครราชทูตจีนและเอกอัครราชทูตคองโกประจำรวันดา/ Thailand strengthens ties with Chinese and Congolese Ambassadors to Rwanda

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 304 view
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐรวันดา ถิ่นพำนัก ณ กรุงไนโรบี เข้าเยี่ยมคารวะนาย Guy Nestor Itoua เอกอัครราชทูตคองโกประจำรวันดาและคณบดีคณะทูตประจำรวันดา ในโอกาสที่เดินทางเยือนรวันดาเพื่อต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 145 ที่กรุงคิกาลี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับรวันดาในด้านต่าง ๆ อาทิ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรวันดา ซึ่งมีพัฒนาการที่น่าสนใจในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Wang Xuekun เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำรวันดา เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องโอกาสทางธุรกิจในรวันดา ซึ่งจีนนับเป็นประเทศในเอเชียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรวันดามานานกว่า 50 ปี และมีบทบาทในฐานะหนึ่งในประเทศผู้ลงทุนรายสำคัญของรวันดา

On 12 October 2022, Ms. Sasirit Tangulrat, the Ambassador of Thailand to Rwanda, with residence in Nairobi, paid a courtesy call on Mr. Guy Nestor Itoua, the Ambassador of Congo to Rwanda and Dean of Diplomatic corps. Both sides exchanged views on various dimensions, including politics, security, economy, and international relations of Rwanda, which had positive developments, especially in the economic progress by adopting the ICT in driving the national development and encouraging foreign direct investment (FDI).
On the same day, the Thai Ambassador met with Mr. Wang Xuekun, the Ambassador of China to Rwanda at the Chinese Embassy in Kigali to exchange views on business opportunities in Rwanda.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ