ออท. ณ กรุงไนโรบี ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีเคนยา

ออท. ณ กรุงไนโรบี ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีเคนยา

3 ธ.ค. 2563

117 view

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Uhuru Kenyatta ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเคนยา เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำสาธารณรัฐเคนยา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี


ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ยาวนานกว่า 5 ทศวรรษให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยืนยันความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับเคนยาและประชาคมระหว่างประเทศในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Kenyatta ได้ฝากความปรารถนาดีไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในสาขาที่มีศักยภาพ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้วยเช่นกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ