สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย / The Royal Thai Embassy in Nairobi welcomed the delegation of the National Assembly of Thailand at the Thai Residence

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย / The Royal Thai Embassy in Nairobi welcomed the delegation of the National Assembly of Thailand at the Thai Residence

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 95 view
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ซึ่งได้แวะที่กรุงไนโรบีก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 145 ที่กรุงคิกาลี รวันดา ระหว่าง 11-15 ตุลาคม 2565

On 10 October 2022, the Royal Thai Embassy had the honour of receiving a delegation from the National Assembly of Thailand, who were transiting in Nairobi, on the way to attend the 145th Assembly of the Inter-Parliamentary Union in Kigali, Rwanda, during 11-15 October 2022.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ