สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และโรงพยาบาลเอกชนไทย แสดงศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเคนยา และศิลปินชาวเคนยา/ The Royal Thai Embassy in Nairobi in partnership with the Thai concerned agencies promote the medical tourism of Thailand for the Kenyan health delegation and social media influencer

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และโรงพยาบาลเอกชนไทย แสดงศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเคนยา และศิลปินชาวเคนยา/ The Royal Thai Embassy in Nairobi in partnership with the Thai concerned agencies promote the medical tourism of Thailand for the Kenyan health delegation and social media influencer

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 436 view

เมื่อวันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในแอฟริกาตะวันออก โดยการนำคณะหน่วยงานภาครัฐของเคนยาที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ป่วยชาวเคนยาไปรับการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ ได้แก่ 1) กระทรวงสาธารณสุขเคนยา 2) สำนักงานกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเคนยา (National Health Insurance Fund - NHIF) และ 3) สภาผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์เคนยา (Kenya Medical Practitioners and Dentists Council - KMPDC) รวมทั้งศิลปินชาวเคนยาผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์เคนยา (Influencer) เยือนประเทศไทยเพื่อรับทราบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย และศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวของไทยจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เข้าร่วมการหารือ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เข้าพบหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนางสาวอุไร มุกประดับทอง หัวหน้างานสินค้าการท่องเที่ยวภาคกลาง กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว และนางสาวเด่นเดือน เหลืองเช็ง ผู้อำนวยการกองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง เป็นผู้แทนผู้ว่า ททท. เข้าร่วมการหารือและบรรยายศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ wellness services ของไทย นอกจากการหารือกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลเอกชนของไทย เพื่อหารือแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยชาวเคนยามารับการรักษาพยาบาลที่ประเทศไทย รวมทั้งทดลองใช้บริการตรวจสุขภาพ ซึ่งคณะฯ มีความสนใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์ พร้อมทั้งผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่เคนยาสามารถส่งผู้ป่วยมารักษาพยาบาลในอนาคต อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ และ ททท. ได้จัดให้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของไทย ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่คณะฯ

The Royal Thai Embassy in Nairobi organized the Project on the Promotion of Medical Tourism of Thailand in East Africa by leading the Kenyan health delegation and social media influencer to Thailand to meet with the Department of Health Service Support, the Ministry of Public Health of Thailand and the Tourism Authority of Thailand (TAT) to learn of the medical hub policy and the potential on medical tourism of Thailand. Moreover, the aforesaid delegation also visited the Thai private hospitals to try medical checkup and to discuss the way forward to promote the Kenyan patient referral to have medical treatment in Thailand. Apart from meeting various agencies in Thailand, the Embassy and TAT jointly organized a study tour at the historically important places in Bangkok such as the Grand Palace, Temple of the Emerald Buddha, and Temple of the Reclining Buddha (Wat Po) for the Kenyan delegation before leaving Thailand.  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ