มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป / Updated measures on entry to Thailand starting from 1 November 2021 onwards

มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป / Updated measures on entry to Thailand starting from 1 November 2021 onwards

22 ต.ค. 2564

245 view
<มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป / Updated measures on entry to Thailand starting from 1 November 2021 onwards> ...ENGLISH BELOW...
 
ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนดของไทย
-> เข้ารับการกักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 10 วัน

ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทยไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
มี 2 ทางเลือก ดังนี้
-> เดินทางจาก 63 ประเทศ/พื้นที่ (รายชื่อดังแนบ)
...เข้าระบบ Test & Go โดยต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมในระบบ SHA+ หรือ AQ เป็นเวลา 1 วัน เพื่อรอผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR ที่ตรวจในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อผลออกเป็นลบแล้ว จะสามารถออกจากโรงแรมได้
-> เดินทางจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 46 ประเทศ/พื้นที่ข้างต้น
...เข้าพื้นทื่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (Sandbox) 17 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ (รายชื่อทั้ง 17 พื้นที่ดังแนบ) โดยต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมในระบบ SHA+ เป็นเวลา 7 วัน หลังจากผลตรวจโควิด-19 PCR ที่ตรวจในวันที่เดินทางถึงประเทศไทยออกเป็นลบแล้ว สามารถออกไปท่องเที่ยวภายในตัวจังหวัดในระหว่างวันได้ และตั้งแต่วันที่ 8 สามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศได้
 
โรงแรมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA+ (Safety and Health Administration Plus)
ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/ โดยสามารถจองผ่าน http://entrythailand.go.th/ เท่านั้น
 
ประกันภัย
ชาวต่างชาติต้องมีประกันภัยที่ครอบคลุมตลอดเวลาที่พำนักในไทย วงเงินรวมไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกันภัย
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564
1. ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง ระบบจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564
2. กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. กรมควบคุมโรคพิจารณาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองในการเดินทางเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE) จากสถานเอกอัครราชทูตแล้ว
 
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ Thailand Pass
 
ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass
https://consular.mfa.go.th/th/content/further-inquiries-on-thailand-pass?cate=5ddbe42115e39c4768007e1d
 
**********
 
Unvaccinated travelers and travelers who are not fully vaccinated
-> 10-day quarantine at one of the Alternative Quarantine (AQ) facilities
 
Travelers who have been fully vaccinated with vaccines approved by the Thai Authorities at least 14 days prior to the departure date and have Certificate of Vaccination There are 2 options as follows:
-> Traveling from 63 countries/territories permitted to enter Thailand without quarantine (See attachment)
...Test & Go. Need to present 1-day booking confirmation at one of the SHA+ or AQ hotels to stay while waiting wait for the COVID-19 PCR result tested upon arrival in Thailand. Once the test result becomes negative, you are free to go.
-> Traveling from other countries apart from the 46 countries above
...Enter 1 of the 17 travel restricted areas (Sandbox) including Bangkok, Phuket, Chiang Mai. (See attachment) Need to present 7-day booking confirmation at one of the SHA+ hotels. After getting the negative COVID-19 PCR result tested upon arrival in Thailand, travelers can move around within the province. After Day 8, traveling to other part of the country will be allowed.
 
"SHA+ (Safety and Health Administration Plus) standard"
Please see https://www.thailandsha.com/shalists/ for a list of SHA+ hotels. Booking can also be made under http://entrythailand.go.th/.
 
Insurance
All non-Thai travelers must have insurance that covers the whole period of stay in Thailand with minimum of total coverage not less than 50,000 USD. Thai nationals do not need insurance.
 
Procedures for Thailand Pass online registration to enter Thailand after 1 November 2021
1. Travelers can register in Thailand Pass system (https://tp.consular.go.th/) at least 3 days prior to travel. The system will open for registration from 1 Nov 2021.
2. Fill in the information and upload the relevant documents.
3. Department of Disease Control will considers vaccination certificates. After approval, travelers will receive a Thailand Pass QR Code to use for entering Thailand, and no longer needs to apply for Certificate of Entry (COE) with the Royal Thai Embassy.

Further Inquiries on Thailand Pass
 
**********
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ