มาตรการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป / Updated measures to enter Thailand starting from 1 July 2022

มาตรการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป / Updated measures to enter Thailand starting from 1 July 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

| 502 view
มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565) 

- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
- แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ
-----------------------------------------

Entry Measures for Thai and Foreign Nationals
(From 1 July 2022)

- Thailand Pass not required
- Upon arrival, please present certificate of vaccination or RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
- Medical insurance not required
-----------------------------------------

เอกสารประกอบ

Entry_1_July_2022.jpg