ทูตไทยมุ่งขยายการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในเคนยา/ Thailand targets broadening medical tourism opportunity in Kenya

ทูตไทยมุ่งขยายการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในเคนยา/ Thailand targets broadening medical tourism opportunity in Kenya

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 331 view

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ทูตไทยประจำเคนยาเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในเคนยา โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเคนยาเข้าร่วม ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมประกันเคนยา (Association of Kenya Insurers) สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance Fund) บริษัทนำเที่ยว และโรงพยาบาลเอกชนเคนยา ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนไทย

การประชุมหารือฯ ดังกล่าวเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้ถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย ตลอดจนศักยภาพของโรงพยาบาลไทยในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีราคาย่อมเยา

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มชาวเคนยา ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก โดยในแต่ละปีชาวเคนยานิยมเดินทางไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศกว่า 10,000 คน คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดการรักษาพยาบาลของชาวเคนยาจึงเป็นตลาดที่ไทยสามารถขยายโอกาสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อีกมาก

On 14 September 2022, Ms. Sasirit Tangulrat, the Ambassador of Thailand to Kenya chaired the hybrid meeting on the promotion of medical tourism of Thailand in Kenya. The meeting was attended by key concerned agencies in Kenya, such as Ministry of Health, National Health Insurance Fund, Association of Kenya Insurers, leading travel agencies and private hospitals. In addition, the meeting provides an online platform whereby the concerned agencies in Thailand also participated, namely, Ministry of Public Health, Ministry of Commerce, Tourism Authority of Thailand, and private hospitals.

The aforesaid meeting was aimed to raise awareness of the potentials of Thailand’s medical tourism and the readiness of the Thai private hospitals to provide quality and affordable medical services.

The Royal Thai Embassy in Nairobi is determined to promote the medical tourism of Thailand in Kenya which is one of the most important markets in Africa.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ