การตรวจเยี่ยมภารกิจรักษาสันติภาพของไทยในเซาท์ซูดาน/ A Visit to Thailand’s Horizontal Military Engineering Company (HMEC) under the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

การตรวจเยี่ยมภารกิจรักษาสันติภาพของไทยในเซาท์ซูดาน/ A Visit to Thailand’s Horizontal Military Engineering Company (HMEC) under the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2566

| 180 view
เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2566 พลเอก อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร และคณะผู้บังคับบัญชากระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อตรวจเยี่ยมภารกิจกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยในเซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 โดยมีนายต่อศักดิ์ จันทร์เพียร อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และนายนราวิชญ์ องคมงคล เลขานุการเอก เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย ในโอกาสนี้ รองเสนาธิการทหารฯ ได้รับฟังผลการปฏิบัติงานจาก พ.ท. โชติอนันต์ ปาติ๊บ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 พร้อมทั้งเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงพยาบาลสนามระดับ 1 ระบบกรองน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และการเก็บเสบียงอาหาร
นอกจากนี้ รองเสนาธิการทหารฯ ได้นำข้อความให้กำลังใจและความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดแจ้งให้กำลังพลประจำกองร้อยฯ รับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in South Sudan – UNMISS) ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ นอกจากการตรวจเยี่ยมภารกิจรักษาสันติภาพของไทยในเซาท์ซูดานแล้ว รองเสนาธิการทหารฯ ได้พบหารือกับ พลโท Mohan Subramanian หัวหน้ากองกำลัง (Force Commander) ของภารกิจ UNMISS โดยหัวหน้ากองกำลังฯ ขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยในเซาท์ซูดานที่สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการช่างของสหประชาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ผลัดที่ 1 จนถึงผลัดที่ 4 ซึ่งเป็นผลัดปัจจุบัน ทั้งนี้ รองเสนาธิการทหารฯ ย้ำความพร้อมของไทยที่จะสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากภารกิจรักษาสันติภาพแล้ว ไทยมีความพร้อมที่จะสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนให้กับชาวเซาท์ซูดาน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชาวเซาท์ซูดาน
During 10-12 September 2023, General Apichet Suesat, Deputy Chief of Staff, the Ministry of Defence of Thailand, led the Thai delegation from the Ministry of Defence to the Republic of South Sudan to visit Thailand’s Horizontal Military Engineering Company (HMEC) under the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) and to meet with Lieutenant-General Mohan Subramanian, Force Commander of UNMISS. In this regard, Mr. Torsak Janpian, Chargé d’Affaires a.i. of Thailand, and Mr. Naravit Ongkamongkol, First Secretary, the Royal Thai Embassy in Nairobi, also welcomed and accompanied the Thai delegation.
The visit to Thai HMEC by General Apichet Suesat, Deputy Chief of Staff and the Thai delegation aimed to provide morale support and other needs to the Thai HMEC with a view to strengthening the peacekeeping operation of Thailand in South Sudan. Moreover, a meeting between The Thai Deputy Chief of Staff and Force Commander of UNMISS proved meaningful and constructive. The Thai side underlined the Thai government’s commitment to continue fostering cooperation on building a long-lasting peace in South Sudan together with the UN bodies, the Government of South Sudan, and other partners.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ