แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

สำหรับคนไทยในสาธารณรัฐเคนยา

 

1. ขั้นเตรียมการ

1.1  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

       1.1.1 คนไทยอาศัยอยู่ในเคนยาประมาณ 50 คน เกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ในกรุงไนโรบี

       1.1.2 คนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว อบรม ฝึกงานในเคนยาเป็นการชั่วคราว

1.2 กำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +254 799 33 22 43 หรือ +254 733 145 145 หรือ Line ID: Nairobi2016

1.3 ลำดับการเตรียมการ

1.3.1 จัดเตรียมสถานที่ภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ สำรอง อาหาร/น้ำดื่ม/น้ำใช้/ที่พัก/เชื้อเพลิง รวมทั้งการมอบหมายภารกิจเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจ

1.3.2. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนคนไทยเพื่อเตรียมความพร้อม ได้แก่ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์/ Line/ WhatsApp) การสำรองเครื่องอุปโภคบริโภค ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้าย/การรวมพลหากสถานการณ์มีความรุนแรง การ update ที่ตั้ง/ที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.4 กำหนดระดับสถานการณ์

- ระดับ 0 สถานการณ์ปกติ

- ระดับ 1 ความวุ่นวายจำกัดบางพื้นที่

- ระดับ 2 ความวุ่นวายวงกว้าง

- ระดับ 3 ความวุ่นวายทั้งประเทศ

1.5 แนวปฏิบัติเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

ระดับ 1 ความวุ่นวายบางพื้นที่ (ตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่ในจุดที่มีการปะทะ)

          - สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยกเว้นพื้นที่ที่เกิดความวุ่นวาย / สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งเตือนพื้นที่ที่ต้องหลีกเลี่ยงหรือสัญจรผ่าน และติดตามแนวโน้มที่อาจลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

ระดับ 2 ความวุ่นวายในวงกว้าง (รัฐบาลเข้าควบคุมสถานการณ์และเริ่มใช้อาวุธควบคุมฝูงชน)

          - แนะนำให้ทุกคนอยู่ในที่พักของตนเป็นหลัก / หากจำเป็นต้องออกนอกที่พักขอความร่วมมือให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ / สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้คนไทยที่ประสงค์จะขอเข้าพักที่ที่พักที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเตรียมให้ / พิจารณาเข้าพักชั่วคราวในโรงแรมซึ่งมีพนักงานคนไทยอาศัยและทำงานอยู่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับใช้เป็นที่พักชั่วคราว 

ระดับ 3 ความวุ่นวายทั้งประเทศ (รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้)

          - แนะนำให้คนไทยทุกคนรวมตัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการชั่วคราวเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ และหากมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อจึงดำเนินการตามแผนอพยพ

 

2. ขั้นตอนการอพยพ

พิจารณาทางเลือก (ทางอากาศ) (หมายเหตุ การเดินทางทางบกไม่ปลอดภัย)

          - กลับไทย (1 เที่ยวบินต่อวัน)

          - ไปรอพักชั่วคราวที่ยูกันดา (3-4 เที่ยวบินต่อวัน) (visa on arrival // ประสานสถานกงสุลกิติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา เพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่)

          - ไปรอพักชั่วคราวที่แทนซาเนีย (5 เที่ยวบินต่อวัน) (visa on arrival // ประสานชุมชนไทยที่นครดาร์เอสซาลามเพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่)

 

3. ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปเคนยาในช่วงที่คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายหรือเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ไปที่  thai@thainbi.or.ke หรือทาง Line ID: nairobi2016

3.1 ชื่อ-สกุล ผู้เดินทางและผู้ร่วมเดินทาง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ที่ ประเทศไทย

3.2 รายละเอียดบริษัททัวร์ (ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)

3.3 กำหนดการเดินทาง และที่อยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อได้ระหว่างพำนักในเคนยา

*****************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

ปรับปรุง 12 มกราคม 2561