ไทย-เคนยามุ่งมั่นสานความสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศ/Thailand and Kenya to deepen partnership in the international fora

ไทย-เคนยามุ่งมั่นสานความสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศ/Thailand and Kenya to deepen partnership in the international fora

10 ส.ค. 2564

109 view
ไทย-เคนยามุ่งมั่นสานความสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศ/Thailand and Kenya to deepen partnership in the international fora

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ ทูตไทยประจำเคนยาได้เข้าพบนาย Salim M Salim อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเคนยาเพื่อหารือแนวทางการกระชับความร่วมมือในเวทีพหุภาคี ในโอกาสนี้ ทูตไทยได้แสดงความยินดีที่เคนยาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกแบบไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) วาระปี ค.ศ. 2021-2022 รวมทั้งชื่นชมบทบาทของเคนยาในกรอบระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในกรอบสหภาพแอฟริกา (African Union-AU) และประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community-EAC) นอกจากนี้ ทูตไทยยังได้ขอรับการสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตั้งต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ สหภาพไปรษณีย์สากล (Universal Postal Union-UPU) คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission-ILC) คณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Council) และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council-HRC) ซึ่งอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเคนยารับจะพิจารณาด้วยดี พร้อมชื่นชมพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย และย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยในประเด็นสากลต่าง ๆ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นความสำคัญของเรื่อง Blue Economy โดยเคนยาเห็นว่านโยบายเศรษฐกิจ BCG ของไทยจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ Blue Economy ได้อย่างยั่งยืน

Thailand and Kenya to deepen partnership in the international fora
On 30 July 2021, Ms.Sasirit Tangulrat, the Ambassador of the Kingdom of Thailand to Kenya met with Amb. Salim M Salim, Director UN & Multilateral Affairs of Kenya to enhance partnership in the multilateral arena. The Thai Ambassador congratulated Kenya on her successful election for the non-permanent membership of UNSC for the term 2021-2022 and commended Kenya on her constructive roles in the regional stage, particularly the African Union (AU), and the East African Community (EAC).
In this occasion, the Thai Ambassador informed Amb. Salim M Salim, Director UN & Multilateral Affairs of Kenya of the candidatures of Thailand to various international organizations such as Universal Postal Union-UPU , International Law Commission-ILC, IMO Council, and United Nations Human Rights Council-HRC.
Amb. Salim M Salim expreseed his thankfulness to the Thai Ambassador for the invaluable support of Thailand for Kenya's UNSC election and reiterated Kenya's commitments to deepen ties with Thailand at the international fora on the issues of mutual interest including peace and security, climate change, environment and blue economy.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ