เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

5 พ.ค. 2564

107 view
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก แก่นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ