เอกอัครราชทูตไทยประจำรวันดานำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าพบหารือกับหน่วยงาน Rwanda Governance Board / The Thai Ambassador to Rwanda led the delegation of the National Assembly of Thailand to meet with Rwanda Governance Board

เอกอัครราชทูตไทยประจำรวันดานำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าพบหารือกับหน่วยงาน Rwanda Governance Board / The Thai Ambassador to Rwanda led the delegation of the National Assembly of Thailand to meet with Rwanda Governance Board

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2565

| 216 view
เอกอัครราชทูตไทยประจำรวันดานำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าพบหารือกับหน่วยงาน Rwanda Governance Board / The Thai Ambassador to Rwanda led the delegation of the National Assembly of Thailand to meet with Rwanda Governance Board

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐรวันดา นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย ศ. กนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา เข้าพบหารือกับ Dr. Usta kaitesi ตำแหน่ง CEO ของ Rwanda Governance Board (RGB) ณ สำนักงาน Rwanda Governance Board เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของ RGB ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รัฐบาลรวันดาก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2559 เพื่อส่งเสริมแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด Home-Grown Solution ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน นอกจากนี้ หน่วยงาน RGB ยังมีหน้าที่ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และติดตามตรวจสอบการให้บริการประชาชนของภาครัฐ ทั้งนี้ ในแต่ละปี RGB จะจัดทำรายงานและเสนอแผนการดำเนินงาน (action plan) ในด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อประธานาธิบดีและรัฐสภารวันดา โดยตั้งเป้าหมายสูงสุด คือ การส่งเสริมให้ประชาชนชาวรวันดา สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หลังจากเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเมื่อปี ค.ศ. 1994 ซึ่งระบบยุติธรรมในประเทศล่มสลาย และการให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐประสบกับความล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวันดาสามารถพลิกฟื้นประเทศทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจจนกลายเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด

On 13 October 2022, Ms. Sasirit Tangulrat, the Ambassador of Thailand to Rwanda, led the delegation of the National Assembly of Thailand comprising Prof. Kanok Wongtrangan, Member of the House of Representatives, and Mr. Anusart Suwanmongkol, Member of the Senate to meet with Dr. Usta kaitesi, CEO of Rwanda Governance Board (RGB) to exchange views on the roles of RGB as the agency which implemented the Home-Grown Solution as the approach to achieve socio-economic development and to address the impacts from the genocide incident in 1994 as well as to promote the good governance and public service delivery.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ