เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Feisel Aliyi Abrahim อธิบดีกรมพิธีการทูตเอธิโอเปีย / the Thai Ambassador, presented copies of the Letter of Credence and the Letter of Recall of her predecessor to Mr. Feisel Aliyi Abrahim, Chief of Protocol, the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Feisel Aliyi Abrahim อธิบดีกรมพิธีการทูตเอธิโอเปีย / the Thai Ambassador, presented copies of the Letter of Credence and the Letter of Recall of her predecessor to Mr. Feisel Aliyi Abrahim, Chief of Protocol, the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

11 ส.ค. 2564

115 view
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Feisel Aliyi Abrahim อธิบดีกรมพิธีการทูต และพบหารือกับนาย Malalign Asfaw อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย
ในโอกาสนี้ นางสาวศศิริทธิ์ฯ ได้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยมายาวนานกว่า 57 ปี และพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในสาขาที่มีศักยภาพ อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนความร่วมมือเพื่อเพื่อการพัฒนา -ขณะที่อธิบดีกรมพิธีการทูตฯ แสดงความยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นยาวนาน พร้อมทั้งได้ย้ำว่า สถานการณ์การเมืองในเอธิโอเปียในปัจจุบันมีความสงบเรียบร้อย โดยเอธิโอเปียได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ในด้านเศรษฐกิจ อธิบดีกรมพิธีการทูตฯ เชิญชวนให้ไทยมาลงทุนในเอธิโอเปียมากขึ้น โดยมองว่า ไทยมีศักยภาพที่สามารถลงทุนในเอธิโอเปียในหลายสาขา อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

ในการหารือกับนาย Molalign Asfaw อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก นาย Asfaw ได้เน้นย้ำกับเอกอัครราชทูตฯ ถึงโอกาสด้านการค้า และการลงทุนในเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 110 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคแอฟริกา โดยที่ผ่านมาหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในเอธิโอเปียแล้ว เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา และบังกลาเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติสามารถได้สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในเอธิโอเปียภายใต้สิทธิประโยชน์จากการยกเลิกภาษีนำเข้าและการจำกัดปริมาณนำเข้า (โควตา) (Duty Free / Quota Feee - DFQF) สำหรับสินค้าเอธิโอเปียในตลาดของประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ นาย Asfaw ยังได้เชิญชวนให้ไทยเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงแอดิสอาบาบา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งแอฟริกาเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกา (African Union-AU)

On 3 August 2021, Ms. Sasirit Tangulrat, the Thai Ambassador, presented copies of the Letter of Credence and the Letter of Recall of her predecessor to Mr. Feisel Aliyi Abrahim, Chief of Protocol, the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
Ms. Sasirit reiterated Thailand’s commitment to further enhancing bilateral relations between Thailand and Ethiopia, which has lasted for over 57 years, and expressed Thailand's readiness to continue fostering cooperation in the areas of mutual benefits, including trade, investment, medical tourism, and development cooperation. Meanwhile, the Chief of Protocol was delighted that the relations between Thailand and ethiopia had been cordial for long and reiterated that the political situation in Ethiopia had returned to normalcy. The general election was peacefully held in June 2021. On the economic front, the Chief of Protocol invited the Thai private sector to invest more in Ethiopia, particularly, in the areas of agriculture, industry, and tourism.

On the same day, the Thai Ambassador met with Mr. Molalign Asfaw, Director General of Asia and Pacific Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. The Director General stressed that Ethiopia had a number of opportuinites in terms of trade and investment because Ethiopia as the 2nd most populous country in Africa had over 110 million population. Moreover, foreign investors could benefit from access to markets in various developed countries under the scheme "Duty Free / Quota Free - DFQF". In addition, Mr. Asfaw also invited Thailand to open the Embassy in Addis Ababa as it is considered to be the capital of Africa, where the African Union is located.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ