สถานทูตไทย ณ กรุงไนโรบี จับมือกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนไทยขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในแอฟริกาตะวันออก/ Royal Thai Embassy in Nairobi joins hands with Ministry of Public Health and Thai private hospitals to promote Thailand’s medical tourism in East Africa.

สถานทูตไทย ณ กรุงไนโรบี จับมือกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนไทยขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในแอฟริกาตะวันออก/ Royal Thai Embassy in Nairobi joins hands with Ministry of Public Health and Thai private hospitals to promote Thailand’s medical tourism in East Africa.

31 พ.ค. 2564

116 view
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดการประชุมออนไลน์ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เครือโรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาลเปาโล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัด Webinar และการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างโรงพยาบาลเอกชนไทยกับโรงพยาบาลเอกชนของประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพ ได้แก่ เอธิโอเปียและเซเชลส์ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะผลักดันการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตามคำแนะนำของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วย
 
On 25 May 2021, Royal Thai Embassy in Nairobi organized an online meeting with representatives from Ministry of Public Health and leading Thai private hospitals to discuss the possibility of expanding Thailand’s medical tourism market in East Africa. The Embassy proposed to host a webinar and business matching between Thai private hospitals and targeted Eastern African private hospitals and concerned agencies from Ethiopia and Seychelles in August this year. The Embassy will also explore untapped business opportunities in Eastern Africa in the sector of herbal medicine.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ