สถานทูตไทยหารือกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเคนยามุ่งแสวงหาแนวทางส่งเสริมผลักดันสินค้าไทยในเคนยา/ Thailand to broaden partnership with Kenya Bureau of Standards

สถานทูตไทยหารือกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเคนยามุ่งแสวงหาแนวทางส่งเสริมผลักดันสินค้าไทยในเคนยา/ Thailand to broaden partnership with Kenya Bureau of Standards

3 พ.ค. 2564

7 view
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบีและผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ พบหารือกับนาย Bernard Njiraini ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเคนยา (Kenya Bureau of Standards - KEBS) และทีมผู้บริหารทาง video conference เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับ KEBS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองมาตรฐานสินค้ารวมถึงสินค้าที่นำเข้าจากไทยและส่งออกไปไทย อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้งสองประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
🇹🇭🇰🇪🇹🇭🇰🇪🇹🇭🇰🇪🇹🇭🇰🇪
On 20 April 2021, Ambassador Sasirit and the Director of the Thai Trade Center,Nairobi had an online meeting with Mr. Bernard Njiraini, Managing Director of the Kenya Bureau of Standards (KEBS) and his team to discuss the possibilities and opportunities to collaborate with KEBS, which is a key authority in Kenya to develop, harmonize, and inspect standards and quality for products importing to and exporting from Kenya, including Thai food products. The Embassy wishes that further collaboration with KEBS will help enhance bilateral trades between Thailand and Kenya.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ