ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทาง alternative development / The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "From Poppy to Coffee: How Thailand became a Model for Alternative Development" by Mr. Chutintorn Gongsakdi, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand.

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทาง alternative development / The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "From Poppy to Coffee: How Thailand became a Model for Alternative Development" by Mr. Chutintorn Gongsakdi, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand.

23 ส.ค. 2564

80 view
ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทาง alternative development ในนามของนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการริเริ่มโครงการหลวง และบทบาทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกับองค์การสหประชาชาติและกับต่างประเทศในการเสริมสร้างพลังของชุมชน การพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "From Poppy to Coffee: How Thailand became a Model for Alternative Development" by Mr. Chutintorn Gongsakdi, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ