ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่ในนามของนายกิตติ วะสีนนท์ อดีตเอกอัครราชทูตและสมาชิกวุฒิสภา/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "The Grand Tour That Saved a Nation : King Chulalongkorn's European Sojourn as a Lesson in Soft Power" by Hon. Mr. Kitti Wasinondh, Senator

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่ในนามของนายกิตติ วะสีนนท์ อดีตเอกอัครราชทูตและสมาชิกวุฒิสภา/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "The Grand Tour That Saved a Nation : King Chulalongkorn's European Sojourn as a Lesson in Soft Power" by Hon. Mr. Kitti Wasinondh, Senator

22 ต.ค. 2564

60 view

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่ในนามของนายกิตติ วะสีนนท์ อดีตเอกอัครราชทูตและสมาชิกวุฒิสภา/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "The Grand Tour That Saved a Nation : King Chulalongkorn's European Sojourn as a Lesson in Soft Power" by Hon. Mr. Kitti Wasinondh, Senator

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ