ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์เพื่อเผยแพร่ในนามของพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "Royal Imprint on Thailand's Christian Community" by H.E. Francis Xavier Cardinal Kriengsak Kovithavanij

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์เพื่อเผยแพร่ในนามของพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "Royal Imprint on Thailand's Christian Community" by H.E. Francis Xavier Cardinal Kriengsak Kovithavanij

11 ต.ค. 2564

61 view

ขอเชิญติดตามบทความเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันหลักของชาติในการอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์เพื่อเผยแพร่ในนามของพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย/ The Royal Thai Embassy in Nairobi is pleased to invite the general public to follow the article entitled "Royal Imprint on Thailand's Christian Community" by H.E. Francis Xavier Cardinal Kriengsak Kovithavanij

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ