การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 145 (The Assembly of the Inter-Parliamentary Union - IPU) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐรวันดา/ The Thai delegation's active participation at the 145th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) in Kigali

การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 145 (The Assembly of the Inter-Parliamentary Union - IPU) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐรวันดา/ The Thai delegation's active participation at the 145th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) in Kigali

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ย. 2565

| 62 view
คณะผู้แทนรัฐสภาไทยซึ่งนำโดย ศ. เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย ศ. กนก วงษ์ตระหง่าน น.ส. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 145 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐรวันดา ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2565 โดยมี น.ส. ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐรวันดา ในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และนายนราวิชญ์ องคมงคล เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 210 และการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (Assembly)
นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติภารกิจในการประชุมคู่ขนานต่าง ๆ ในกรอบการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 145 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (The IPU Standing Committee on Sustainable Development) รวมทั้ง การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เวทีการประชุม IPU เป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติของรัฐสภาที่มุ่งหวังให้สมาชิกรัฐสภาของประเทศสมาชิกมีความร่วมมือกันในหลายมิติ ทั้งในด้านความมั่นคง สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นอีกช่องทางในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน

On 11-15 October 2022, the delegation of the National Assembly of Thailand attended the 145th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) in Kigali, Rwanda. The Thai delegation led by Prof. Emeritus Kraisid Tontisirin, Member of the Senate, comprised Prof. Kanok Wongtrangan, Member of the House of Representatives, Ms. Theerarat Samrejvanich, Member of the House of Representatives, Mr. Anusart Suwanmongkol, Member of the Senate, and Ms. Saratsanun Unnopporn, Member of the House of Representatives. In this regard, Ms. Sasirit Tangulrat, the Ambassador of Thailand to Rwanda, and Mr. Naravit Ongkamongkol, First Secretary, also attended the Assembly.
In this occasion, the Thai delegation participated in various meetings, including the 210th Session of the IPU Governing Council and the IPU Standing Committee meeting on Sustainable Development.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ